ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (2023)

เครื่องมือช่าง / อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่างไฟฟ้า ลวดเชื่อม

${itm.MESSAGE2.replace('ลดเพิ่ม',`ลดเพิ่ม`)}

`) if(ดัชนี == jsn.msgbonus.length-1) { $('.plppbadgebonus').show(); $("#fb-root").addClass("hasplppbadge"); } }); } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { $('.plppbadge').hide(); $('.plppbadgestep').hide() }); fetch(`/th/getseries`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skcode:"60313008"}) }) .then(response => response.text()) .then(data => { $(".pdpserieslide").html(data); wishlistarr.forEach(el => { $(".tabwishlist[skuwish= '"+el+"']").addClass("added"); }); }) .catch(error => { $('.productseriediv').hide(); console.log('error: '+ ข้อผิดพลาด) }); เพิ่งดู (); อิมกเลน = 0; imgindex = 0; คิว = []; $("#fb-root").removeClass("hasservice"); if(wishlistarr.includes('60313008')){ $(".tabwishlist[skuwish='60313008']").addClass("เพิ่ม"); } dataLayer.push({ 'userId': custidgtm?custidgtm:null, 'event': 'detail', 'ecommerce': { 'detail': { 'actionField': { 'list': 'Product Detail' }, ' products': [{ 'name': `ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ ยาวาต้า รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. หนัก 2 กก.`, // Name or ID is required. 'id': '60313008', 'ราคา': `163.00`, 'ยี่ห้อ': `ยาวาต้า `, 'หมวดหมู่': `580117` }] } } }); ให้ eventjson = { userToken: custidgtm?custidgtm:"Guest", eventName: 'Product Viewed', objectIDs: ["60313008"], } fetch(`/algoliatracking`,{ method: 'POST', headers: { 'Content- Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({eventname:'viewedObjectIDs',eventjson}) }) .then(jsn => {console.log(jsn)}) listlocalstore(ฟังก์ชัน async (distlocations) { const stcodecookie = รอคอย twdCookie("DFSTORE"); if(distlocations.filter(stcode => stcode[0] == stcodecookie)[0]){ var storeinfolocal = distlocations.filter(stcode => stcode[0] == stcodecookie)[0]; $(".storelocation>div:first-child>span:last-of-type").html(storeinfolocal[1]); } }); var jsonoldcompchk = localStorage.getItem("เปรียบเทียบ") ? JSON.parse(localStorage.getItem("comparearr")): เปรียบเทียบท้องถิ่น; if(jsonoldcompchk){ if(jsonoldcompchk.key.includes('ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-26-ขนาด-26-M-น้ำหนัก-2-กก-60313008'.toString() )){ $("#chkcompare").attr("ถูกเลือก", จริง); $("#chkcompare").prop("ตรวจสอบ", จริง); } } $('.sliderimg.pdetailgallery a').simpleLightbox({ ประวัติ: เท็จ, วนซ้ำ: จริง, nav: จริง, fadeSpeed: 100, animationSlide: เท็จ, showCounter: เท็จ, }); var objlistspu = null; ถ้า (arrlistspu.some (skuob => skuob.skcode === "60313008")){ objlistspu = arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0]; } if(objlistspu && objlistspu.detailplpp){ if(objlistspu.detailplpp.PM == "--ไม่มี-" || !objlistspu.detailplpp.PM){ $(".productpromotion").hide(); } อื่น{ $(".productplpp").html(`${objlistspu.detailplpp.PM}`); $(".productpromotion").show(); } } else{ fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/detailplpp`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body : JSON.stringify({skcode:"60313008"}) }) .then(response => response.json()) .then(jsnplpp => { if(jsnplpp.dbcode == true && jsnplpp.dbitems.length > 0 ){ ถ้า(arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0].detailplpp = jsnplpp.dbitems [0]; } if(jsnplpp.dbitems[0].PM == "--ไม่มี--" || !jsnplpp.dbitems[0].PM){ $(".productpromotion").hide(); } อื่น{ $(".productplpp").html(`${jsnplpp.dbitems[0].PM}`); $(".productpromotion").show(); } } อื่น{ $(".productpromotion") .hide(); } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); $('.productpromotion').hide(); }); } ///////SPU///////// showPropfill(spucode); ///////SPU///////// $('.plppbadgepro').on('show.bs.collapse', function () { $("#fb-root").addClass( "hasplppbadgeopen"); $(นี้).siblings('.plppbadgetier').addClass('active'); }); $('.plppbadgepro').on('hide.bs.collapse', function () { $("#fb-root").removeClass("hasplppbadgeopen"); $(นี้).siblings('.plppbadgetier' ).removeClass('ใช้งานอยู่'); }); ถ้า ($('.tabcontent.proddetail .detailsection2').outerHeight() + $('.like_dislike_section').outerHeight() >= 504){ $('.readmoredetail').show(); $('.readmorefade').show(); } $('.readmoredetail').click(function() { $(this).hide(); $('.readmorefade').hide(); $('.tabcontent.proddetail').css('สูงสุด -ความสูง','ไม่มี'); }); $('.sparepartpdp').click(async function() { dataLayer.push({ 'userId': custidgtm?custidgtm:null, 'event': 'view', 'ecommerce': { 'event_category': `อะไหล่ `, 'event_label': `60313008 - ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ยาวาต้า รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. สบ 2 กก.`, 'value': 1 } }); fetch(`/th/getpdpsparepart` ,{ วิธีการ: 'POST' ส่วนหัว: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, เนื้อหา: JSON.stringify({skcode:"60313008"}) }) .then(response => response.text()) .then(response => { if(response){ $(".sparepartmodal .modal-body").html(response) $(".sparepartmodal").modal("show") } อื่น { $(".sparepartmodal .modal-body").html("") alert(` เนื่องจากไม่สามารถแสดงข้อมูลได้โปรดลองใหม่อีกครั้ง`) } }) .catch(error => { $(".sparepartmodal .modal-body").html("") alert(` ซึ่งไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ โปรดลองใหม่อีกครั้ง`) }); }); //skucartstatus == 2 คือเพิ่มบริการติดตั้ง const services = []; ถ้า (services.length > 0){ $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('checked', true); $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('ถูกเลือก', จริง); $('.detail_instalation').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); $("#hideInstallationMobile").ซ่อน(); }else{ $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('ถูกเลือก', จริง); $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('ถูกเลือก', จริง); $('.detail_instalation').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); $("#hideInstallationMobile").ซ่อน(); } $("[name='withservice'], [name='withservicemb']").click(async function () { $("#loading").show(); const services = []; ให้ serSKCODE = "0" if(typeof services != "undefined" && services.length >0 && serSKCODE != ""){ serSKCODE = services[0].serSKCODE; } const price = "163.00" const discwithser = "ราคาเดิม 188.00" const discprice = "ราคาเดิม 188.00" const badgeplp = $('.plppbadge span').text(); if($(this.val() != 0){ const is_checked = $(this).attr(' ถูกตรวจสอบ'); if(is_checked!=="checked"){ const services = []; wait addService(services); } $("input[type=radio]#withserbtn").prop('checked', true) ; $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('checked', true); $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('checked', false); $(" input[type=radio]#withoutserbtn").attr('ตรวจสอบแล้ว', เท็จ); $("#withserbtn").val(serSKCODE); selectService(serSKCODE) getinstallationdetail(serSKCODE,true); $("#hideInstallationMobile" ).show(); $("#hideInstallationMobile").addClass("active"); if(window.screen.width < 768){ $('.detail_instalation').css({'z-index':' 0'}); $('.detail_instalation').animate({'height': services.length>1?'200px':'120px'}, 800); }อื่น{ $('.detail_instalation').css({'z-index':'0','height':'auto'}); } } อื่น{ $("#withserbtn").val(serSKCODE); $(".detail_instalation").ว่าง(); $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('ตรวจสอบแล้ว', จริง); $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('ถูกเลือก', จริง); $("input[type=radio]#withserbtn").prop('ตรวจสอบแล้ว', เท็จ); $("input[type=radio]#withserbtn").attr('ตรวจสอบแล้ว', เท็จ); $('.productprice>span:first-child').text(ราคา) $('.productoldprice').html('

'+ดิสไพรซ์+'
'); $('.withservicetxt').text(`ไม่รวมบริการติดตั้ง`); $('.detail_instalation').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); $(`[tab="I"]`).removeClass("ใช้งานอยู่"); $(`[tab="P"]`).addClass("ใช้งานอยู่"); $("#hideInstallationMobile").removeClass("ใช้งานอยู่"); $("#hideInstallationMobile").ซ่อน(); } $("#กำลังโหลด").ซ่อน(); }) $(".gotocalculatorflooring").on("click", function() { $('html,body').animate({scrollTop: $(".calculatorflooring").offset().top - $( ".baanheader").height()},'slow'); }); $(".gotoCalWallpaper").on("click", function() { $('html,body').animate({scrollTop: $(".calculatorwallpaper").offset().top - $(". baanheader").height()},'slow'); }); $('button[data-type="minus"]').click(function () { var $input = $(this).parent().parent().find('input'); var minQty = parseInt ($(นี้).parent().parent().find('input').attr("value")); if($input.val() == ""){$input.val("0 ")} var count = parseInt($input.val()) - packSize; if(minQty == 1 || minQty == null){ count = count < 1 ? 1 : count; } else { if(count < minQty ){ if(parseInt($input.val()) > minQty){ count = minQty; } else { $('.limitQty').removeAttr("hidden"); return } } } $input.val(นับ) ; $input.change(); return false; }); $('button[data-type="plus"]').click(function () { var $input = $(this).parent().parent().find('input'); if($input .val() == ""){$input.val("0")} $input.val(parseInt($input.val()) + packSize); $input.change(); return false; }) ; $('.productcounter input').on('input', function() { var number = $(this).val().replace(/,/g, "").replace(/%/g, " "); $(นี้).val(number.toString().replace(/[^0-9]/g, "")); }); $('.productcounter input').on('change', async function() { var number = $(this).val().replace(/,/g, "").replace(/%/g, ""); var minusbtn = $(นี้).parent().find('button[data-type="minus"]'); var minQty = parseInt($(นี้).parent().parent(). find('input').attr("value")); ให้ qty = number; if(minQty == 1 || minQty == null){ if(number <= 1){ $(this).val(1 ); qty = 1; minusbtn.attr("disabled","disabled"); } อื่น{ qty = parseInt(number); $(this.val(qty); minusbtn.removeAttr("disabled"); } } อื่น { ถ้า (หมายเลข < minQty){ $(นี้.val(minQty); qty = minQty; $('.limitQty').removeAttr("ซ่อน"); } อื่น{ $('.limitQty').attr ("ซ่อน","จริง"); } } if(qty % packSize != 0){ qty = packSize * Math.floor(qty/packSize); } $('.input_number_pdp').val(qty); wait gettheonepoint (parseInt (จำนวน)) }); $(".propsec").click(function () { $(".collapseprop").collapse('toggle'); }); $(".gotoreviewtab").on("click", function() { var tab = $(".tablink.active").attr('tab'); if(tab == "V") { $( 'html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader").height()},'slow'); return; } อื่น { $ (".tablink.active").removeClass("active"); $(".divfas").removeClass("active"); $(".tabcontent").removeClass("active"); $(`[ tab="V"]`).addClass("active"); $('html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader" ).height()},'slow'); } }) $(".tablink").on("click", function(){ if($(this).hasClass("active")){ return; } อื่น{ $(".tablink").removeClass("active"); $(".divfas").removeClass("active"); $(".tabcontent").removeClass("active"); $( `[tab=${$(นี้).attr("tab")}]`).addClass("active"); } }); $(".tablinkm").on("click", function(){ if($(this).hasClass("activem")){ $(`[tab=${$(this).attr("tab ")}]`).removeClass("activem"); }else{ $(`[tab=${$(this).attr("tab")}]`).addClass("activem"); } $ (นี้).children().children().children('.fa').toggleClass('fa-chevron-up fa-chevron-down'); }); ถ้า (objlistspu && objlistspu.similar){ $(".similarproduct").html (objlistspu.similar); } fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/similar`,{ method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skcode :"60313008",cate:"",lang:"th"}) }) .then(response => response.json()) .then(jsn => { ให้ html = ``; if(jsn.products) { html = ``; jsn.products.forEach((product,key)=>{ ให้ atbBadgelist = ''; if (typeof product.atbBadges != 'undefined' && product.atbBadges != null && product.atbBadges.length > 0) { atbBadgelist += `

` product.atbBadges.forEach(ฟังก์ชัน(atbBadge,keyBadge){ atbBadgelist += `ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (1)` }) atbป้ายชื่อ += '

' } html += `

${typeof product.theonepromo != "ไม่ได้กำหนด" && product.theonepromo > 1 && product.theonepromo?`

${product.theonepromo}

`:''}

` }); } if(arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0].similar = html; } $(".similarproduct").html(html); }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); $('.similarproduct').html("ไม่มีคำแนะนำ"); }); fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/boughttogether`,{ method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skcode: "60313008",cate:"",lang:"th",maxshow:"48",offset:"0"}) }) .then(response => response.json()) .then(jsn => { ให้ html = ``; if(jsn.productstogether){ html = ``; jsn.productstogether.forEach((product,key)=>{ html ++= `
` }); ถ้า (arrlistspu.filter (el => el.skcode == "60313008")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0].similar = html; } $(".togetherproduct").html(html); $('.slicktogetherproduct').slick({ slidesToShow: 7, slidesToScroll: 7, autoplay:false, arrows: true, prevArrow: '', nextArrow: '', responsive: [ { จุดพัก: 768, การตั้งค่า: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 2 } }, { จุดพัก: 992, การตั้งค่า: { slidesToShow: 5, slidesToScroll: 5 } }, { จุดพัก: 1500, การตั้งค่า: { slidesToShow: 7, slidesToScroll: 7 } } ] }); เปรียบเทียบซื้อด้วยกัน (); $('.boughttogether').show(); } //

//${product.price.replace(".00","")}//

//

///${product.uname}//

// $(".compareboughttogether").each(function() { // // const _this = this; // // const inputs = _this.find("input"); // console.log(นี่); // }); }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); $('.togetherproduct').html("ไม่ได้ซื้อด้วยกัน"); }); fetch(`/th/getbundle`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skcode:"60313008",ดู :"bundlelist",}) }) .then(response => response.text()) .then(ret => { $(".bundlelist").html(ret); }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); $('.bundlelist').html("ไม่มีคำแนะนำ"); }); fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/bundlefreegift`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify ({skcode:"60313008",lang:"th"}) }) .then(response => response.json()) .then(ret => { if(ret.products && ret.products.length>0) { ret.products.forEach(ฟังก์ชัน(itm, ดัชนี) { $(".pdpfreegift").ต่อท้าย(`
x${itm.QNT}
`); ถ้า(ดัชนี != (ret.products.length)-1) { $(".pdpfreegift").ผนวก(`

หรือ

`) } อื่น { $(".pdpfgsection").show() $(".owl-carousel.pdpfreegift").owlCarousel({ items:5, loop: false, nav: true, navText : ['',' '], จุด: เท็จ, เล่นอัตโนมัติ: เท็จ, สไลด์โดย:5, navSpeed:50, ตอบสนอง : { 0 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 992 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 768 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 480 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 1400 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, } } }); ถ้า (ret.products.length == 2) { $(".fgdiv").removeClass("col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-lg-6"); } if(ret.products.length == 1) { $(".fgdiv").removeClass("col-9 col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-5 col-lg-4"); } } }); } อื่น { getpdpfreegift() } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); $('.bundlelist').html("ไม่มีคำแนะนำ"); }); $('.sliderimg').slick({ slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, ลูกศร: เท็จ, จาง: จริง, ไม่มีที่สิ้นสุด: เท็จ, adaptiveHeight: จริง, asNavFor: '.slidernav' }); $('.slidernav').slick({ slidesToShow: 4, slidesToScroll: 1, asNavFor: '.sliderimg', infinite:false, centerMode: false, arrows: true, dots:false, focusOnSelect: true, prevArrow: '' , nextArrow: '', ตอบสนอง: [ { เบรกพอยต์: 992, การตั้งค่า: { ลูกศร: เท็จ, จุด: จริง, } } ] }); $(".sliderimg").on('afterChange', function(event, slick, currentSlide, nextSlide) { var activeEls = $('.img-nav').eq(currentSlide).find("iframe"); $('.img-nav iframe').each(function(index) { var thissrc = $(this).attr('src').replace("?autoplay=1","") $(this). attr('src', thissrc); }); if(activeEls)activeEls.attr('src', activeEls.attr('src')+"?autoplay=1"); }); var currurl = window.location.href.split("#")[1]; ถ้า (currurl) { แท็บ var = $ (".tablink.active").attr ('แท็บ'); if(tab == "V") { $('html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader").height()} ,'ช้า'); กลับ; } อื่น { $(".tablink.active").removeClass("ใช้งานอยู่"); $(".divfas").removeClass("ใช้งานอยู่"); $(".tabcontent").removeClass("ใช้งานอยู่"); $(`[tab="V"]`).addClass("ใช้งานอยู่"); $('html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader").height()},'slow'); } } รับรีวิวหน้า (); ให้ product_mpn = "" ถ้า (objlistspu && objlistspu.getcatprod){ var itmc = objlistspu.getcatprod; var nameprop=JSON.parse(itmc.PROPERTY); var prop=JSON.parse(itmc.PROP); var cntprop = 0; var divcnt = 0; ให้ qrcnt = 0; var divnameadd = "prodprop1"; $('#prodprop').html(""); $(".tisi").html(""); $(".tisidiv").ซ่อน(); Object.keys(prop).forEach(function(key) { if(prop[key] != "" && prop[key] != '-' && !['X','Q'].includes(nameprop[ cntprop].name.substring(0, 1))){ divcnt++; var propnam = ""; if((nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'S' || nameprop[cntprop]. name.substring(0, 1) == 'Z' || nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'M') && nameprop[cntprop].name != 'สไตล์' && nameprop[cntprop ].name != 'Series'){ propnam = nameprop[cntprop].name.substring(1); } อื่น{ propnam = nameprop[cntprop].name; } // if(divcnt >= 11){ // if (divnameadd == "prodprop1"){ // divnameadd = "prodprop2"; // divcnt = 1; // } // else{ // return; // } // } //font-weight:bolder; ให้ propkeysho = prop[key]; if(nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'M'){ ให้ msplit1 = prop[key].split(","); ให้ msplit1map = msplit1.map( ฟังก์ชัน (เอล) {กลับ ''+el.split("|")[0]+'' }) propkeysho = msplit1map.join("") } else{ if(propnam.trim() == 'รุ่น'){ product_mpn = propkeysho } } $('.'+divnameadd).append(`

${propname}

${propkeysho}

`); } อื่น if(prop[key] != "" && prop[key] != '-' && nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'X'){ qrcnt++; $(".tisi").ต่อท้าย(`
${prop[key].split("|")[0]}
`) $(".tisidiv").แสดง(); QRCode ใหม่ (document.getElementById("qrtisi"+qrcnt), { ข้อความ: prop[key].split("|")[1], ความกว้าง: 100, ความสูง: 100, CorrectLevel : QRCode.CorrectLevel.H }); } cntprop += 1; }) ให้ heightsec; ถ้า ($(หน้าต่าง).ความกว้าง() <= 991.98 ) { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight() + $('.tabcontent.proddetail .detailsection2').outerHeight() + $ ('.like_dislike_section').outerHeight(); } อื่น { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight()+ $('.like_dislike_section').outerHeight(); } ถ้า (ความสูงวินาที >= 500){ $('.readmoredetail').show(); $('.readmorefade').show(); } } else{ wait fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/getcatprod`,{ method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON. stringify({dskcode:"60313008"}) }) .then(response => response.json()) .then(jsnc => { if(jsnc.dbcode == true){ if(arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313008")[0].getcatprod = jsnc.dbitems[0]; } var itmc =jsnc.dbitems [0]; var nameprop=JSON.parse(itmc.PROPERTY); var prop=JSON.parse(itmc.PROP); var cntprop = 0; var divcnt = 0; ให้ qrcnt = 0; var divnameadd = "prodprop1"; $('#prodprop').html(""); $(".tisi").html(""); $(".tisidiv").hide(); Object.keys(prop).forEach(ฟังก์ชัน (คีย์) { if(prop[key] != "" && prop[key] != '-' && !['X','Q'].includes(nameprop[cntprop].name.substring(0, 1 ))){ divcnt++; var propnam = ""; if(['S','Z','M'].includes(nameprop[cntprop].name.substring(0, 1)) && nameprop[cntprop] ชื่อ != 'สไตล์' && nameprop[cntprop].name != 'ซีรี่ส์'){ propnam = nameprop[cntprop].name.substring(1); } อื่น{ propnam = nameprop[cntprop].name; } // if(divcnt >= 11){ // if(divnameadd == "prodprop1"){ // divnameadd = "prodprop2"; // divcnt = 1; // } // อื่น{ // กลับ; // } // } //font-weight:bolder; ให้ propkeysho = prop[คีย์]; ถ้า (nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'M'){ ให้ msplit1 = prop[key].split(","); ให้ msplit1map = msplit1.map(ฟังก์ชัน(เอล){กลับ ''+el.split("|")[0]+'' }) propkeysho = msplit1map.join("") } else{ if(propnam.trim() == 'รุ่น'){ product_mpn = propkeysho } } $('.'+divnameadd).append(`

${propname}

${propkeysho}

`); } อื่น if(prop[key] != "" && prop[key] != '-' && nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'X'){ qrcnt++; $(".tisi").ต่อท้าย(`
${prop[key].split("|")[0]}
`) $(".tisidiv").แสดง(); QRCode ใหม่ (document.getElementById("qrtisi"+qrcnt), { ข้อความ: prop[key].split("|")[1], ความกว้าง: 100, ความสูง: 100, CorrectLevel : QRCode.CorrectLevel.H }); } cntprop += 1; }) ให้ heightsec; ถ้า ($(หน้าต่าง).ความกว้าง() <= 991.98 ) { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight() + $('.tabcontent.proddetail .detailsection2').outerHeight()+ $ ('.like_dislike_section').outerHeight(); } อื่น { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight()+ $('.like_dislike_section').outerHeight(); } ถ้า (ความสูงวินาที >= 500){ $('.readmoredetail').show(); $('.readmorefade').show(); } } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); }); } ให้ headID = document.getElementById("productdetailpage"); ให้ flixScript = document.createElement ('สคริปต์'); flixScript.id = 'flixmediascript'; flixScript.type = 'ข้อความ/จาวาสคริปต์'; flixScript.async = จริง; flixScript.src = '//media.flixfacts.com/js/loader.js'; flixScript.setAttribute('data-flix-distributor', "18015"); flixScript.setAttribute('data-flix-language', "ti"); flixScript.setAttribute('data-flix-fallback-language', ""); flixScript.setAttribute('data-flix-brand', "ยาวาต้า"); flixScript.setAttribute('data-flix-ean', "8858770111127"); flixScript.setAttribute('data-flix-mpn', product_mpn); flixScript.setAttribute('data-flix-button', 'flix-minisite'); flixScript.setAttribute('data-flix-inpage', 'flix-inpage'); // flixScript.setAttribute('data-flix-hotspot', 'flix-hotspots'); flixScript.setAttribute('data-flix-autoload', 'minisite,inpage'); flixScript.setAttribute('data-flix-price', ''); // $("#productdetailpage").html("") // $('#flix-minisite').html(""); // $('#flix-inpage').html(""); // $('#flix-hotspots').html(""); if(typeof(flixJsCallbacks) === "object" && typeof window.flixJsCallbacks.reset!='undefined'){ window.flixJsCallbacks.reset(); } headID.append (flixScript); $(document).on("click",".compareboughttogether .isnoadd",function() { const jsonoldcomp = localStorage.getItem("comparearr") ? JSON.parse(localStorage.getItem("comparearr")): เปรียบเทียบท้องถิ่น; if(jsonoldcomp){ if(jsonoldcomp.key.length > 0){ if(jsonoldcomp.key.length <= 3){ $(this.parent().addClass('added'); } }else{ $( this).parent().addClass('added'); } }else{ $(นี้).parent().addClass('added'); } }); $(document).on("click",".compareboughttogether .isadd",function() { $(this).parent().removeClass('added'); }); $('.freegiftmodal').on('shown.bs.modal', function (e) { if (($(".freegiftopt").find('.freegiftslide')).Length > 0){ $( ".freegiftslide").slick({ slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, arrows: true, prevArrow: '', nextArrow: '', responsive: [ { จุดพัก: 768, การตั้งค่า: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 2 } }, { จุดพัก: 992, การตั้งค่า: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3 } }, ] }); } $(".freegiftmodal .nofreegift").show(); $(".freegiftmodal .loader").ซ่อน (); }); $('.freegiftmodal .btnfreegift').click(ฟังก์ชัน async(){ ให้ stcode = รอคอย twdCookie("DFSTORE"); ให้ finditm = $('.freegiftmodal .freegiftslide').find('.selectedgift'); ให้ findmodal = $(นี้).closest('.freegiftmodal') ให้ isconfirm = findmodal.attr('isconfirm') ให้ isok = findmodal.attr('isok') ให้ setid = finditm.attr('setid'); ให้ qnt = finditm.attr('qnt'); $(".freegiftmodal").modal('hide'); addtocart(stcode,"60313008",qnt,isok,'',isconfirm,true,false,setid,true) }); $('#hideInstallationMobile').click(function(){ const services = []; if($(this).hasClass("active")){ $(this).removeClass("active"); $(' .detail_instalation').animate({'z-index':'-1','height': '0px'}, 800); }else{ $(นี้).addClass("active"); $('. Detail_instalation').css({'z-index':'0'}); $('.detail_instalation').animate({'height': services.length>1?'200px':'120px'}, 800 ); } }); ให้ STOCKAVAIL = '57'; ถ้า (ประเภทของ STOCKAVAIL == "ไม่ได้กำหนด" || STOCKAVAIL <= 0 || STOCKAVAIL == ''){ $('.productbundle').find(".buttoncartsoft").attr("disabled","disabled") ; } $('.slidernav').on('beforeChange', function(event, slick, currentSlide, nextSlide) { if(nextSlide!=0){ $(".attrBadgeDiv").css("display","none "); }อื่น{ $(".attrBadgeDiv").css("display","flex"); } }); }); ฟังก์ชัน async getinstallationdetail (serSKCODE, noAnimate) { const stcodeval = รอคอย twdCookie ("DFSTORE"); fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/getinstallationdetail`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify ({sersku:serSKCODE}) }) .then(response => response.json()) .then(jsn => { if(typeof jsn.ldesp!='undefined' && jsn.ldesp){ $('.tab_I_content ').show(); $(".tablink.active").removeClass("active"); $(".divfas").removeClass("active"); $(".tabcontent").removeClass(" ใช้งาน"); if(!noAnimate){ $(`[tab="I"]`).addClass("active"); $('html,body').animate({scrollTop: $(".tablink" ).offset().top - $(".baanheader").height()},'slow'); $('#hideInstallationMobile').removeClass("active"); if(window.screen.width < 768 ){ $('.detail_instalation').animate({'z-index':'-1','height': '0px'}, 800); $("#tiercollapse").ยุบ({ 'toggle' : เท็จ }).ยุบ('ซ่อน'); }อื่น{ $('.detail_instalation').css({'z-index':'0','height':'auto'}); } }อื่น{ $(`[tab="P"]`).addClass("active"); } $('.serSKCODE').html(jsn.ldesp) $('.serSKCODE').show() } อื่น{ $ ('.serSKCODE').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { $('.serSKCODE').ซ่อน() }); } ฟังก์ชัน async เมื่อเร็วๆ นี้ดู (){ // บันทึกผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด $(".recentlyviewed").html('') ปล่อยให้recentlylists = localStorage.getItem('recentlylist') ? JSON.parse(localStorage.getItem('recentlylist')) : [] if(recentlylists &&เมื่อเร็วๆ นี้lists.length > 0){ if(recentlylists.length > 8){ latestlists.splice(8) } const stcodeval = wait twdCookie(" ดีเอฟสโตร์"); fetch(`/th/getrecentlyviewed`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skgroup:JSON.stringify(recentlylists ), รายการ:"recently_viewed"}) }) .then(response => response.text()) .then(ret => { $(".recentlyviewed").html(ret) wishlistarr.forEach(el => { $(".tabwishlist[skuwish='"+el+"']").addClass("added") }); }) .catch(error => { console.log(error); $(".recentlyviewed") .html('') }); } if(recentlylists &&เมื่อเร็วๆ นี้lists.includes('60313008')){ ให้ indexRecently = latestlists.indexOf('60313008') latestlists.splice(indexRecently,1) } if(recentlylists &&เมื่อเร็วๆ นี้lists.length >= 8){ latestlists.splice (7) } รายการล่าสุด = ['60313008',...รายการล่าสุด] ลอง{localStorage.setItem('recentlylist', JSON.stringify(recentlylists));}catch(ex){} } async function getreviewpage(pageno){ const authval = รอคอย twdCookie("TWACCESS_TOKEN"); fetch(`/getreviewbysku`,{ method: 'POST', headers: { Authorization: "Bearer "+ authval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({sku:"60313008" ,pageno}) }) .then(response => response.text()) .then(ret => { $(".reviewcontent").html(ret); }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log (ข้อผิดพลาด); $(".reviewcontent").html(`สินค้านี้ยังไม่ได้รีวิว`); }); } ฟังก์ชัน showPropfill(spucodesend){ if(spubysku){ if(spubycat){ if(Object.keys(prodlist).length != 0){ $('.btn-mono').removeClass("active"); $('.btn-mono').addClass("ปิดการใช้งาน"); Object.keys(prodlist).forEach(function(key) { $('[prop="'+key+'"][propval=\''+prodlist[key]+'\']').removeClass("ปิดการใช้งาน "); $('[prop="'+key+'"][propval=\''+prodlist[key]+'\']').addClass("active"); }); var parkim = spubysku; var parkim3 = spubysku; var countpark = 0; var countpark2 = 0; สำหรับ (var l=0;lisJson(el.PROP) && JSON.parse(el.PROP)[key].toString().toLowerCase().trim() == prodlist[key].toString().toLowerCase().trim()); if(Object.keys(prodlist).length==countpark2){ parkim = parkim3; } } }) } var ppar = parkim; if(ppar){ ppar.forEach(function(key1) { if(isJson(key1.PROP)){ var key1jsn = JSON.parse(key1.PROP); Object.keys(key1jsn).forEach(function(key2) { $('[prop="'+key2+'"][propval=\''+key1jsn[key2]+'\']').removeClass("disabled"); }) } }) } } else{ $('.btn-mono').removeClass("disabled"); } } else { // $('.monoproperty').html("ไม่สามารถแสดง PROPERTY ได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"); } } } function clickprop(spu){ var chchang = true; if(!Object.keys(prodlist).length == 0){ var parkim = spubysku; var parkim3 = spubysku; var countpark = 0; var countpark2 = 0; for(var l=0;lisJson(el.PROP) && JSON.parse(el.PROP)[key].toString().trim().toLowerCase() == prodlist[key].toString().trim().toLowerCase()); ถ้า (Object.keys (prodlist) ความยาว ==countpark2) { parkim = parkim3; } } }) } var ppar = ปาร์คิม; ถ้า (ppar) { var cdt = 1; ppar.forEach(function(key1) { chchang = false; if(cdt == 1){ if(key1.SKCODE){ changeetail(key1.SKCODE,key1.slugname,spu); } } cdt++ }) } } if( chchang){ showPropfill(spu); } } ฟังก์ชัน changeetail(skc,slugname,spu){ if(skc != '60313008'){ if(arrlistspu.some(skuob => skuob.skcode == skc)){ var itemspu = arrlistspu.filter(el => el.skcode == skc)[0]; fetch(`th/spuproduct`,{ method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({listspu:listspu.localsave}) }) .then( การตอบสนอง => response.text()) .then(retpdt => { $(".productdetaildiv").html(retpdt); $(".overlayload").hide(); }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(error); $('.monoproperty').html(` ไม่สามารถแสดงทรัพย์สินได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง`); $(".overlayload").hide(); }); } อื่น{ $(".overlayload").show(); fetch(`/th/product/${slugname}`,{ method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({spubysku,spubycat}) } ) .then(response => response.text()) .then(retpdt => { $(".productdetaildiv").html(retpdt); $(".overlayload").hide(); }) .catch( error => { console.log(error); $('.monoproperty').html(`ไม่สามารถแสดงทรัพย์สินได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง`); $(".overlayload").hide(); }); } } อื่น { showPropfill (spu); } } ฟังก์ชันเปรียบเทียบซื้อร่วมกัน (){ const jsonoldcomp = localStorage.getItem ("comparearr") ? JSON.parse(localStorage.getItem("comparearr")): เปรียบเทียบท้องถิ่น; ถ้า(jsonoldcomp){ if(jsonoldcomp.key.length > 0){ jsonoldcomp.key.forEach(function(item, i){ $(".compareboughttogether").find(`[addcompare='${item}'] `).parent().addClass('added'); $(".compareboughttogether").find(`[addcompare='${item}']`).attr( 'checked', true ); }); } } } ฟังก์ชัน selectService(serSKCODE) { $('.tab_I_content').ซ่อน(); $(`[tab="I"]`).removeClass("ใช้งานอยู่"); $(".detail_instalation").find('.services_list_pdp_active').removeClass('services_list_pdp_active'); $(".detail_instalation").find('.productprice_active').removeClass('productprice_active'); $(".detail_instalation").find('.service_checked').hide(); $(".detail_instalation").find(`[sku='${serSKCODE}']`).addClass('services_list_pdp_active'); $(".detail_instalation").find(`[sku='${serSKCODE}']`).find('.productprice').addClass('productprice_active') $(".detail_instalation").find(`[ sku='${serSKCODE}']`).find('.service_checked').show(); $("#withserbtn").val(serSKCODE); } async function addService(บริการ) { if(typeof services != 'undefined' && services && services.length > 0){ Object.entries(services.forEach(element => { const [key, value] = element; const services_list_pdp = `

${typeof value.PR_TITLE != 'undefined' && value.PR_TITLE?value.PR_TITLE:'บริการติดตั้ง'}

${typeof value.PR_DESCRIPTION != 'ไม่ได้กำหนด'&&value.PR_DESCRIPTION ?value.PR_DESCRIPTION:''}

${value.PriceAdd == 0 ? `ฟรี` : value.serOrgPrice == value.PriceAdd?`+ ${value.ราคาเพิ่ม} บาท /แต่ละ`:`+ ${value.ราคาเพิ่ม} บาท /แต่ละ`}

${value.serOrgPrice == value.PriceAdd?"":value.serOrgPrice + ' บาท'}

ดูเพิ่ม

` $(".detail_instalation").ผนวก(services_list_pdp); }); $('.detail_instalation').แสดง(); } } ฟังก์ชัน async getpdpfreegift(){ const stcodeval = wait twdCookie("DFSTORE"); fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/getpdpfreegift`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify ({skcode:"60313008"}) }) .then(response => response.json()) .then(jsn => { if(jsn && jsn.length > 0) { $(".pdpfgsection .fgtext1") .text(jsn[0].BuyMsg); $(".pdpfgsection .fgtext3").html(jsn[0].LimitMsg && jsn[0].LimitMsg != ''?"*"+jsn[0] LimitMsg:''); jsn.forEach(ฟังก์ชัน(itm, ดัชนี) { $(".pdpfreegift").ผนวก(`
${itm.StockAvail==0?`หมด`:''} x${itm.QUANT}
`); ถ้า(ดัชนี != jsn.length-1) { $(".pdpfreegift").ต่อท้าย(`

หรือ

`) } อื่น { $(".pdpfgsection").show() $(".owl-carousel.pdpfreegift").owlCarousel({ items:5, loop: false, nav: true, navText : ['',' '], จุด: เท็จ, เล่นอัตโนมัติ: เท็จ, สไลด์โดย:5, navSpeed:50, ตอบสนอง : { 0 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 992 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 768 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 480 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 1400 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, } } }); ถ้า (jsn.length == 2) { $(".fgdiv").removeClass("col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-lg-6"); } if(jsn.length == 1) { $(".fgdiv").removeClass("col-9 col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-5 col-lg-4"); } } }); } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { $('.pdpfgsection').hide(); console.log('error: '+error) }); } ฟังก์ชัน async gettheonepoint (จำนวน) { const stcodeval = รอคอย twdCookie ("DFSTORE"); fetch(`https://www.thaiwatsadu.com/api/gettheonepoint`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify ({skcode:"60313008",qty}) }) .then(response => response.json()) .then(jsn => { if(jsn && typeof jsn.point != "undefined"){ if(jsn .point>0){ $('.the1_earn_point_pdp_desktop').parent().addClass('d-lg-block'); $('.the1_earn_point_pdp_mobile').parent().addClass('d-block'); $('.the_one_earn_point').text(jsn.point); }else{ $('.the1_earn_point_pdp_desktop').parent().removeClass('d-lg-block'); $('.the1_earn_point_pdp_mobile').parent ().removeClass('d-block'); $('.the_one_earn_point').text(jsn.point); } } }) .catch(error => { $('.pdpfgsection').hide(); console.log('ข้อผิดพลาด: '+ข้อผิดพลาด) }); }

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (10)

อะไหล่ / สินค้าที่ใช้ร่วมกัน

คุณจะได้รับ ≈3คะแนน

ลด 13%

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (15)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (16)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (17)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (18)

รหัสสินค้า: 60313008

เป็นลวดเชื่อมชนิดสารพอกหุ้มรูไทล์สูง มีสะเก็ตไฟเชื่อมน้อย สแล็กเชื่อมหลุดร่อนออกได้เอง แนวเชื่อมที่ได้สวยสุกใส ไม่ต้องกลัวว่าการเชื่อมจะทะลุหลัง สามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าเชื่อมลงในแนวดิ่งหรือแนวเอียงได้

รหัสสินค้า: 60313008

ประเภทสินค้า:

ชนิดวัสดุที่เชื่อม:

ขนาดลวดเชื่อม(มม.):

Brand (ยี่ห้อ):

ตำแหน่งสินค้า:ไทวัสดุสาขาบางนา

แถวที่001Aเชลฟ์ที่011

แชร์:

฿163.00 น/แต่ละ

ราคาเดิม 188.00

จำนวน :

คุณจะได้รับ ≈3คะแนน

รายการโปรด

ดูสาขาที่มีสินค้านี้

แนะนำโปรโมชั่น

เกี่ยวกับสินค้า

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

ขนาดสำหรับการจัดส่ง

ขนาดสำหรับการจัดส่ง

ขนาดสินค้า (ซม.)

(ก)35.5 x (ย)3 x (ส)5

น้ำหนัก (กก.)

2

รายละเอียด

  • สำหรับเชื่อมเหล็กเหล็กกัลวาไนซ์ และเหล็กทั่วไป
  • ควันน้อย เชื่อมได้ง่าย เรียบ และสม่ำเสมอ
  • สามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าเชื่อมลงในแนวดิ่งหรือแนวเอียงได้
  • ไม่เกิดรอยกัดลึกที่ขอบแนวเชื่อม ทนต่อการแตกร้าว สแลกหลุดร่อนง่าย
  • ขนาดลวดเชื่อม 2.6 มม.
  • ความยาว 35 ซม.
  • น้ำหนัก 2กก.
  • สีเขียว

หมายเหตุ :สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลสีของแต่ละหน้าจอ

ข้อมูลสินค้าครบถ้วนหรือไม่?

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (19)

ขออภัยที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนครับ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

จำนวนภาพน้อยไป

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (20)

ขอบพระคุณครับ!

เราจะนำความคิดเห็นของคุณไปพัฒนาต่อให้ดีขึ้นครับ

กดอ่านเพิ่ม

เงื่อนไขการรับสินค้า (Click&Collect)/การจัดส่ง

กรณีรับสินค้าเอง

คลิก & รวบรวม

1.เลือกสินค้าและจุดรับสินค้า โดยระบุวัน/เวลาที่ลูกค้าต้องการเข้ารับสินค้า

2.สาขาปลายทางได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าและแพคสินค้าภายใน2ชั่วโมง

3.ลูกค้าแสดงหลักฐาน (หน้าใบสั่งซื้อ, บัตรประจำตัวประชาชนหรือภพ.20) ในการเข้ารับสินค้า

เงื่อนไขการรับสินค้า

1.ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้หลังจากชำระเงินแล้ว2ชั่วโมง

2.กรณีที่ชำระเงินหลัง17.00 น.ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ในวันถัดไป

3.สามารถรับสินค้าได้ที่จุดรับสินค้าที่ลูกค้าเลือกตามเวลาทำการของสาขา

หลักฐานในการรับสินค้า

1.หลักฐานหน้าคำสั่งซื้อ

2.บัตรประชาชน (ถ้าชื่อไม่ตรงกันลูกค้าจะต้องนำสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรมารับสินค้า)

3.กรณีเป็นบริษัท ต้องเอาใบมอบอำนาจการรับสินค้า หรือ ใบภพ20. (สำเนา) มารับสินค้า

กรณีสินค้าจัดส่ง

สินค้าจัดส่งออกจากสาขา/คลังสินค้า

- สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อจะถูกแพคและจัดส่งออกจากสาขาในทุกวันตามเวลาทำการ ภายใน17.00 น.

- กรณีสินค้าชิ้นใหญ่ เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อเพื่อนัดวันจัดส่งกับลูกค้าภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ (หากสั่งซื้อหลัง17.00 น.จะโทรนัดวันจัดส่งภายในวันถัดไป)

ระยะเวลาในการจัดส่ง

กรณีชำระเงินก่อน14.00 น.สินค้าจะถูกแพคจัดส่งออกจากสาขา/คลังภายในวันที่สั่งซื้อ

กรณีชำระเงินหลัง14.00 น.สินค้าจะถูกแพคจัดส่งออกจากสาขา/คลังภายในวันถัดไป

เขตกรุงเทพฯสินค้าจะถึงลูกค้าภายใน1-2วันทำการ นับจากวันส่งออก

ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงลูกค้าภายใน3-5วันทำการ นับจากวันส่งออก

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยอาจใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ

**สินค้าชิ้นใหญ่เป็นไปตามวันที่เจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย

ค่าบริการในการจัดส่ง

1.อัตราค่าขนส่งคิดตามระยะทางโดยเริ่มต้นจากสาขาที่ซื้อสินค้าถึงที่อยู่จัดส่ง 1 สถานที่จัดส่งเท่านั้น

&nbsp1.1.สินค้าชิ้นเล็ก (น้ำหนักไม่เกิน20 กก.) ค่าขนส่งประเมินตามน้ำหนักและขนาดของสินค้า

&nbsp1.2.สินค้าชิ้นใหญ่ (น้ำหนักเกิน20 กก.) ค่าขนส่งประเมินตามระยะทางจัดส่ง

2.การคิดค่าบริการจัดส่งคิดตามประเภทสินค้าและระยะทางดังนี้

&nbsp2.1.สินค้ากลุ่มโครงสร้างและกระเบื้อง15กม.200บาท ตั้งแต่ กม.ที่16เป็นต้นไป กม.ละ20บาท

&nbsp2.2.สินค้านอกเหนือจากข้อ2.1 15กม.100บาท ตั้งแต่ กม.ที่16เป็นต้นไป กม.ละ10บาท

ถ้าไม่มีสาขาไทวัสดุอยู่ในจังหวัดคิดค่าบริการแบบเหมา รถ4ล้อ2,000บาท/เที่ยว, รถ6ล้อ5,500บาท/เที่ยว โดยระยะทางไม่เกิน50กม.จากสาขา/คลัง หากเกินจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดตามระยะทาง

*สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยมีค่าเสี่ยงภัย1,000บาทคิดเพิ่มจากค่าจัดส่ง

**สำหรับค่าใช้จ่ายของท่าเรือและค่าเรือในกรณีข้ามเกาะ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

***สำหรับจังหวัดพื้นที่ราบสูงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง

3.สินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น หากที่อยู่จัดส่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าขนส่งตามที่อยู่จัดส่งใหม่โดยคิดจากระยะทางจริงตามข้อที่2

4.หากไม่มีผู้รับสินค้าในที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขนสินค้ากลับซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งขากลับและนำกลับมาส่งใหม่อีกครั้ง บริษัทฯจะคิดค่าบริการขนส่ง (รอบสอง) ตามกลุ่มสินค้าและระยะทางตามข้อ2

5.พนักงานขนส่งไม่มีบริการประกอบสินค้าหน้างาน หากต้องการประกอบสินค้ากรุณาติดต่อพนักงานขายหลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

6.กรุณาตรวจสอบสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าทันที บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าหลังจากลูกค้าลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกสินค้า

1.สินค้ากลุ่มโครงการและกระเบื้อง

&nbspกรณีส่งสินค้าด้วยรถ6ล้อเครน ยกสินค้าลงด้วยเครนระยะเหวี่ยงเครนไม่เกิน5เมตร

&nbspกรณีจัดส่งสินค้าด้วยรถ4ล้อ ยกสินค้าเฉพาะพื้นราบ ระยะทางจากท้ายรถไม่เกิน10เมตร

2.สินค้านอกเหนือจาก ข้อ1บริการยกสินค้าได้ไม่เกินชั้น2กรณีมีลิฟท์ขนของสามารถยกได้ไม่จำกัดจำนวนชั้น

ค่ายกสินค้าโครงสร้าง

ประเภทสินค้าเงื่อนไขการยกการนำสินค้าลงจากรถเรียกเก็บลูกค้า
เหล็กพื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้น)เครนเท่านั้นฟรี
อิฐมวลเบาพื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น)เครนฟรี
คนพาเลทละ 50 บาท
ปูนพื้นราบจากตัวรถไม่่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น)เครนฟรี
คน ลูกละ 1 บาท
กระเบื้องพื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้น)เครนฟรี
กรณี เกิน 5 เมตร ขนาดสินค้า น้อยกว่า 16 นิ้วคนกล่องละ 1 บาท
กรณี เกิน 5 เมตร ขนาดสินค้า มากกว่า 16 นิ้วคนกล่องละ 2 บาท

ค่ายกสินค้า DIY

ประเภทสินค้าเงื่อนไขการยกการนำสินค้าลงจากรถ
ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, สุขภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยกขึ้นหรือลง 1-2 ชั้นฟรี
ยกขึ้นหรือลงตั้งแต่ 3 ชั้นเป็นต้นไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ชุดครัวขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ที่นอน, เฟอร์นิเจอร์ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยกขึ้นหรือลง 1-2 ชั้นฟรี
ยกขึ้นหรือลงตั้งแต่ 3 ชั้นเป็นต้นไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ประตูขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยกขึ้นหรือลง 1-2 ชั้นฟรี
ยกขึ้นหรือลงตั้งแต่ 3 ชั้นเป็นต้นไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
บานเลื่อนยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก. - ไทวัสดุ (21)

ยังไม่มีความคิดเห็น
สำหรับสินค้านี้ครับ

${แทรก[0].outerHTML}

`); อิมเกล็น++; $('#imgcount').text(imglen); คิวพุช (ไฟล์); if(imglen >= 5) { $('#addimg').prop('ปิดการใช้งาน', จริง); $('#imginp').prop('ปิดใช้งาน', จริง); $('.btn-addimg').hide(); } } } } } } } }

แสดงความคิดเห็น
ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-2.6 ขนาด 2.6 มม. น้ำหนัก 2 กก.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 06/01/2024

Views: 5369

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.