ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว โคเวท-KV26 (ไทเกอร์) | Kovet.com (2023)

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว โคเวท-KV26 (ไทเกอร์) | Kovet.com (1)

เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ประเภทรูไทร์ กระแสไฟเชื่อมสามารถใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC สามารถเชื่อมได้ทุกท่า PA, PB, PC, PD, PE, PF PG ได้เนื้อโลหะเชื่อมมาก มีประสิทธิภาพการเชื่อมที่ดีเยี่ยม เชื่อมเรียบแนวเชื่อมสวย สะเก็ดไฟน้อย เคาะตะกรันออกได้ง่าย

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กคาร์บอนต่ำและโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีคาร์บอนต่ำ (กาวาไนซ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมแนวดิ่งลงของโลหะแผ่นบางซึ่งเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง

สกี: Ele02

 • องค์ประกอบทางเคมี

  องค์ประกอบ

  น้ำหนัก (%)

  ≤0.20

  MN

  ≤1.20

  และ

  ≤1.00

  S

  ≤0.035

  P

  ≤0.040

  ใน

  ≤0.30

  CR

  ≤0.20

  โม

  ≤0.30

  V

  ≤0.08

  คุณสมบัติเชิงกลทั่วไป

  แรงดึง (n/mm2)

  ความแข็งแรงของผลผลิต (n/mm2)

  การยืดตัว / 5D (%)

  ≥430

  ≥330

  ≥16

 • รหัสสินค้า02-gl. 02002-02-ELE02-GA4020
  เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)2.02.63.24.0
  ความยาว (มม.)300350350400
  ช่วงปัจจุบัน (a)50 - 7060 - 10090 - 140150 - 210
  การบรรจุ (กิโลกรัม)1 กิโลกรัม/แพ็ค2 กิโลกรัม/แพ็ค5 กิโลกรัม/แพ็ค5 กิโลกรัม/แพ็ค
  การบรรจุ (กิโลกรัม)20 กก./กล่อง20 กก./กล่อง20 กก./กล่อง20 กก./กล่อง
 • ประเภทไททาเนียสูง / เคลือบ
  เขา:Z3211 D4313
  AWS:พี่ชาย 1 E6013
  TIS:E43 2R11
 • โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้อง อบลวดก่อนการเชื่อม แต่ถ้าหากลวดได้รับผลกระทบจากความชื้นควรอบลวดที่ 150 -170 °C เป็นเวลา 30 – 60 นาที

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 20/09/2023

Views: 5313

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.