ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กกัลวาไนซ์ ไฟฟ้า kobe rb-26 ชนิดไททาเนียสูง 2.6mm 3.2mm 3mm (2023)

฿128.00 น฿319.00

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กกัลวาไนซ์ สำหรับ ประเภทงานเชื่อมเหล็กเหนียว แผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ เช่น ในการงานสร้างเรือ รถไฟ และยานยนต์ ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

ลวดเชื่อมคุณภาพดี รุ่นพิเศษ ใช้ควันน้อย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คุณสมบัติ

  • เป็นลวดเชื่อมชนิดไตตาเนียสูง เชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ แม้จะใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตถึง 5.0 mm.
  • การอาร์คนิ่งเรียบ
  • สะเก็ดไฟเชื่อม และควันน้อย
  • ผลิตจากแกนลวดและผงฟลักซ์คุณภาพสูง
  • ประหยัดกำลังไฟ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟลงได้

การใช้งาน

  • ในการเชื่อมท่าตั้ง-ลากลง ควรให้ปลายลวดเชื่อมแตะกับแผ่นชิ้นงาน
  • ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้วยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟ เชื่อมมาก เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาทีการที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไป จะทำให้คุณสมบัติในการงานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

การเก็บรักษา

  • เก็บให้ห่างจากความชื้นและเปียก
  • ควรสวมเครื่องป้องกันทุกครั้งขณะเชื่อม

ลวดเชื่อมมีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดี
ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเลยครับ

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กกัลวาไนซ์ ไฟฟ้า kobe rb-26 ชนิดไททาเนียสูง 2.6mm 3.2mm 3mm (3)

เพิ่มในใบเสนอราคา

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 06/12/2023

Views: 5317

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.