กิจศิริ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท วัสดุก่อสร้างส่งฟรี 40 กม. จากร้าน YAWATA S-13 -2.6mm ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์และเหล็กทั่วไป (2023)

รายละเอียด

**ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว***

***ส่งฟรี40กม.จากร้าน พร้อมลงสินค้าข้างรถเท่านั้น***(หลังจากได้รับการคอนเฟิรม์รายการสั่งซื้อจากพนักงานขาย จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน1-3วัน)

***เกิน40กม. มีค่าจัดส่ง/บรรทุก***(รอแจ้งค่าส่งหลังจากได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ)

***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***เปลี่ยน และคืนสินค้าได้ที่ บจก.กิจศิริซีเมนต์ ภายใน7วัน พร้อมใบกำกับภาษี และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม

(สินค้าบางรายการไม่สามารถรับเปลี่ยน และคืนได้)

YAWATA ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ S-13 - 2in1 สำหรับเหล็กัลวาไนซ์ และเหล็กทั่วไป

อิเล็กโทรดเชื่อมอาร์คสำหรับเหล็กอ่อน

ขนาดลวด 2.6*350mm

ลวดเชื่อมไฟฟ้า รุ่นยาวาต้า s-13

วิธีการใช้ ใช้เชื่อมเหล็กเหนียว และเหล็กชุบกัลวาไนซ์

ข้อแนะนำ

ควรใช้กระแสไฟตามที่ระบุกล่อง

กิจศิริ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท วัสดุก่อสร้างส่งฟรี 40 กม. จากร้าน YAWATA S-13 -2.6mm ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์และเหล็กทั่วไป (1)

กิจศิริ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท วัสดุก่อสร้างส่งฟรี 40 กม. จากร้าน YAWATA S-13 -2.6mm ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์และเหล็กทั่วไป (2)

กิจศิริ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท วัสดุก่อสร้างส่งฟรี 40 กม. จากร้าน YAWATA S-13 -2.6mm ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์และเหล็กทั่วไป (3)

บทวิจารณ์ของลูกค้า

เขียนรีวิวของคุณเอง

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 13/11/2023

Views: 5343

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.