ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (2023)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อ / การจัดส่ง

ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (1)

ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (2)

ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (3)

ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (4)

ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (5)

วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อสินค้าได้เองผ่านทางหน้าเว็บ โดยสามารถทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อ :

www.supakorn-shop.com

สั่งซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์อื่นๆ:

LINE: @ศุภกร

เฟสบุ๊ค:https://www.facebook.com/SUPAKORN2005/

หลังจากสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินได้ทันที และรบกวนลูกค้าทำการแจ้งการชำระเงินเข้ามาที่ช่องทาง :“แจ้งการชำระเงิน”

ต้องการมารับสินค้าด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่

  • ติดต่อที่ : 123/12 ม.4 ถ.ศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110(รบกวนแจ้งล่วงหน้า 1 วันค่ะ)
  • เปิดวันจันทร์ – อาทิตย์
  • เวลาทำการ 07.30 – 17.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริการลูกค้า : 086-9469418
ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ยินดีบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น.

ประเภทการจัดส่ง ค่าส่ง และรายเอียดการจัดส่ง

การจัดส่งและการตรวจสอบสถานะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกรวัสดุภัณฑ์ มีวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เลือกปลายทางที่ต่างกัน
การจัดส่งและราคาค่าจัดส่งสินค้าจะเป็นเรทตามการจัดส่งที่ลูกค้าเลือก

ประเภทการจัดส่ง ค่าส่ง และรายเอียดการจัดส่ง

ประเภทการจัดส่ง

ค่าส่งเงื่อนไข
อีเอ็มเอส100ยกเว้นวัสดุหนักไม่สามารถจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง Kerry / ไปรษณีย์ไทยได้ หรือวัสดุที่น้ำหนักเกิน 10กิโลกรัม
*เกิน 10กิโลขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
ลงทะเบียน50
จัดส่งในภูเก็ตคิดค่าจัดส่งเฉพาะวัสดุหนัก เช่น ปูน เหล็ก เครื่องมือขนาดใหญ่ ส่วนเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างน้ำหนักไม่เยอะจัดส่งฟรีทั่วภูเก็ต
*รถที่บริษัทจัดส่งเองไม่รับส่งสินค้านอกจังหวัดภูเก็ต*
< 5 กิโลเมตร100
< 10 กิโลเมตร200
< 15 กิโลเมตร300
< 20 กิโลเมตร400
> 20 กิโลเมตร500

(สินค้าจะถูกจัดส่งโดย บริษัท ขนส่งเอกชน Kerry express และ ไปรษณีย์ไทย หลังจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกรวัสดุภัณฑ์ ได้รับการแจ้งชำระเงิน)

** ภายในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ
** สินค้าที่เป็นราคาโปรโมชั่น จะเป็นราคาที่ไม่รวมค่าจัดส่ง และ/หรือ รวมค่าแล้วขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นๆ

ลวดเชื่อมเหล็กกาวัลไนท์ 2.6 mm เขียว YWT #S-13 - (6)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 19/10/2023

Views: 5323

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.